n w    w w w w

baner
::   Start Świadczenia Rodzinne Aktualności NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH
large small default
NOWY OKRES ZASIŁKOWY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 16 Lipiec 2012 08:22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy informuje, że  rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych obejmujący okres od  01.11.2012 r. do 30.10.2013 r. W związku z tym do wniosku o powyższe świadczenia dochody z Urzędu Skarbowego należy dostarczać za rok 2011. Wnioski można składać od 1 września 2012 r. w pok. 111 / na parterze /.

Osoby, których dzieci dojeżdżają do szkół ponad gimnazjalnych proszone są, aby wnioski na nowy okres zasiłkowy, składać w miesiącu wrześniu, ponieważ wtedy będą posiadały aktualne zaświadczenia o kontynuowaniu przez dziecko nauki  w szkole.
Wnioski przyjmowane będą do 30.11.2012 r. Po tym terminie wnioski też będą przyjmowane, jednak świadczenia przysługiwać będą wówczas od miesiąca 1 grudnia 2012 r.

Druki wniosków można pobrać bezpośrednio w pok. nr 111 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy lub na stronie internetowej Ośrodka.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wniosku:

1) Kserokopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny oraz współmałżonka lub rodzica dziecka; (oryginał do wglądu)
2) W przypadku zameldowania w innej miejscowości zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego potwierdzające, że na dzieci nie są  pobierane świadczenia rodzinne;
3) Kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka (wszystkich dzieci) lub odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka nie jest znany; (oryginał do wglądu)
4) Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne (oryginał do wglądu)
5) zaświadczenie szkoły, w przypadku dojazdu lub zamieszkiwania dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej i w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
6) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby  legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się;
7) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) zaświadczenie z  urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych w 2011r. przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny (w przypadku wspólnego rozliczania się małżonków zaświadczenie z podziałem na dochód męża i żony )
b) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku 2011r; jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych  przez osoby fizyczne (załącznik nr 6)
c) oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku i niepodlegającego opodatkowaniu
d) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2011 lub nakaz płatniczy za ten rok,
e) kserokopię umowy dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości  znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę na okres co najmniej 10 lat, na podstawie umowy zawartej stosowanie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego, poświadczenie zapłaconego czynszu z tytułu dzierżawy (oryginał do wglądu)
f) kserokopię umowy zawartej w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną i zaświadczenie spółdzielni rolniczych o dochodzie za 2011r z tytułu członkostwa z  wyszczególnieniem składek na ubezpieczenie społeczne (oryginał do wglądu)
g) Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny -oraz kopię dokumentu (wyroku sądu albo ugody) na podstawie którego płacone są alimenty na rzecz osób spoza rodziny.
h) kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty  na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych w 2011 r. alimentów (oryginał do wglądu);
i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny np. świadectwo pracy,  PITY itp. (kserokopie, oryginał do wglądu);
j) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy , w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania  dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy .
k) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu , w którym dochód został osiągnięty – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
8) Informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka (oryginał do wglądu);
9)  Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się (oryginał do wglądu);
10) kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.53 ust.1pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (oryginał do wglądu);
11) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko (oryginał do wglądu);
12) kserokopię odpisu prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego; (oryginał do wglądu)
13) kserokopię orzeczenia sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka (oryginał do wglądu);
14) zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. za rok 2011r.,
15) W przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym -zaświadczenie pracodawcy o dokładnym  okresie pozostawania w zatrudnieniu oraz o okresie na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz zaświadczenie organu emerytalno-rentowego stwierdzające, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
16) zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.
17) zaświadczenie organu emerytalno- rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych – w przypadku  gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
18) imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenie wniosku  o dodatek .
19)  Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawionym przez położną - potwierdzające pozostawanie  kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

UWAGA!
 
W PRZYPADKU GDY OKOLICZNOŚCI SPRAWY MAJĄCE WPŁYW NA PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH WYMAGAJĄ POTWIERDZENIA INNYM DOKUMENTEM NIŻ WYŻEJ WYMIENIONE PODMIOT REALIZUJĄCY ŚWIADCZENIA MOŻE DOMAGAĆ SIĘ TAKIEGO DOKUMENTU.
 
WSZYSTKIE DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU NALEŻY DOSTARCZYĆ W POSTACI KOPII ORAZ ORYGINAŁ DO WGLĄDU PRACOWNIKA PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK.

 

 

 

 

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej