n w    w w w w

baner
::   Start Pomoc Społeczna Opieka nad dzieckiem i rodziną Placówki opiekuńczo - wychowawcze
large small default
Placówki opiekuńczo - wychowawcze PDF Drukuj Email
Placówka opiekuńczo- wychowawcza zapewnia dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo i całkowicie opieki rodzicielskiej oraz niedostosowanym społecznie dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie, jak również wspiera działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.
         
Zgodnie z art. 80 ustawy o pomocy społecznej, dziecko powinno być kierowane do całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej dopiero po wyczerpaniu innych możliwości pomocy rodzinie naturalnej lub zapewnienia mu rodzinnych form pieczy zastępczej. Pobyt w placówce powinien mieć charakter  przejściowy, tj. do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub ustanowienia rodziny zastępczej.
Placówki ze względu na specyfikę działań dzielą się na :
 
1. Placówki wsparcia dziennego
        
Wspierają rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji.
Zapewniają pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Współpracują ze szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Z uwagi na charakter wykonywanych działań  ustawa rozróżnia dwa rodzaje placówek:
 
1) opiekuńcze; których celem jest pomaganie dzieciom w pokonywaniu trudności szkolnych i organizowanie czasu wolnego, prowadzone w formie świetlic, klubów, ognisk wychowawczych i kół zainteresowań;
2) specjalistyczne; realizujące, obok funkcji opiekuńczej, programy psychokorekcyjne i psychoprofilaktyczne. Są to np. świetlice socjoterapeutyczne oraz ogniska wychowawcze.
 
Zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego  jest zadaniem własnym gminy. Powiat również może organizować i prowadzić placówki opiekuńczo - wychowawcze wsparcia dziennego o charakterze ponadgminnym,  realizując zadanie, o którym mowa w art. 19 pkt.4 ustawy.

2. Placówki interwencyjne

Zapewniają dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodziców, znajdującemu się w sytuacji kryzysowej:
  1. doraźną, całodobową opiekę
  2. kształcenie dostosowane do jego wieku i możliwości rozwojowych
  3. opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, placówce rodzinnej albo placówce socjalizacyjnej
Przygotowują diagnozę stanu psychofizycznego i sytuacji życiowej dziecka oraz ustalają wskazania do dalszej pracy z dzieckiem.

3. Placówki rodzinne

Zapewniają dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym opieki rodziców całodobowa opiekę i wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego oraz opiekę, do czasu powrotu dziecka do rodziny, umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub jego usamodzielnienia.

4. Placówki socjalizacyjne

Zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej.
 
Nadzór nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi
 
Nad placówkami opiekuńczo - wychowawczymi sprawowany jest nadzór w zakresie realizacji standardu opieki i wychowania -  art. 87 ustawy. Minister Polityki Społecznej określił w  rozporządzeniu z dnia 19 października  2005 r. szczegółowe zasady nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych ( Dz. U. Nr  214, poz. 1812). Wojewoda sprawuje nadzór nad placówkami w trybie określonym w art. 126 - 134 ustawy.
 
Kierowanie do placówek opiekuńczo -wychowawczych
 
Dziecko kierowane jest do placówki przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, posiadający miejsce w placówce - § 14 rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie  placówek opiekuńczo-wychowawczych  ( Dz. U.  Nr 37, poz. 331). Jeżeli powiat właściwy nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku placówki odpowiedniego typu lub z powodu braku miejsca w takiej placówce, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki na jego terenie.
Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy - Karta Nauczyciela, tj. od dnia 4 października 2005 r. skierowanie do placówki opiekuńczo -wychowawczej nie wymaga  formy decyzji administracyjnej.  
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej