n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Zapytanie ofertowe nr 1/2021 pn. "Świadczenie usług pocztowych na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz na terenie Gminy i Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy" PDF Drukuj Email

Zapytanie ofertowe  nr 1/2021

pn. "Świadczenie usług pocztowych na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz na terenie Gminy i Powiatu Dzierżoniowskiego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy"

 

 1. Zamawiający:

Nabywca:

Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul.  B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) - dot. zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto

3.  Nazwa i opis  przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz Gminy i Powiatu Dzierżoniów zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.). Wykonawca będzie doręczał przesyłki zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545 ze zm.).

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2024 roku.

5. Kryteria oceny: jedynym kryterium oceny ofert będzie cena brutto=cena 100%.

6. Inne istotne warunki zamówienia:

 • Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedstawiona cena za cały okres przedmiotu zamówienia powinna zostać obliczona według wzoru: cena netto+podatek VAT=cena 100%. Zaoferowana cena za całość zadania będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert, natomiast przy rozliczeniu będą brane pod uwagę ceny jednostkowe.
 • Zamawiający wymaga od wykonawców realizacji przedmiotu zamówienia z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041 ze zm.) oraz obowiązujących aktów wykonawczych.
 • Wykonawca zobowiązany jest do posiadania uprawnień do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonych przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe.
 • Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przez Zamawiającego przesyłek do nadania oraz zestawienia ilościowego z wyszczególnieniem adresów. Zestawienia dla poszczególnych rodzajów przesyłek będzie sporządzane w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
 • Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć miesiąc kalendarzowy. Rozliczenie za dostarczone przesyłki następować będzie miesięcznie, z dołu przelewem na konto wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
 • przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.
 • Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych, o czym wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, pokój. 111, tel. 74/ 8523067 wew.121. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: Aneta Dzamara-Szakiel.

7.  Wymagane warunki realizacji zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 • posiadania uprawnień do wykonywania działalności pocztowej w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych,
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 • sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu złoży oświadczenie, które stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty.

 • Oferty sporządzone w języku polskim, w formie pisemnej należy składać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100  Świdnica (pokój nr 111). wyłącznie na formularzu pn. "Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia  10 stycznia 2022 roku do godz. 11.00.

 • Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis „Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług pocztowych na terenie Gminy i Powiatu Świdnica oraz na terenie Gminy i Powiatu Dzierżoniowskiego dla  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy". Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę uwzględniającą wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie oraz warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, miejsce świadczenia usług, termin realizacji, zasady rozliczeń, płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, sposób reklamacji, kary umowne, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania wg projektu, który zostanie dołączony do oferty.

 

Świdnica, dnia 30 grudnia 2021 roku

                                              

                                                                          Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

                                                                                  Dorota Waliszak

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - DOCX 14kB
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - DOCX 14kB
 3. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO - 14kB
 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej