n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn. " Świadczenia usług psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy". PDF Drukuj Email

Zapytanie Ofertowe Nr 1/2022 pn." Świadczenia usług  psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w UG w Świdnicy".

1. ZAMAWIAJĄCY
Nabywca:
Gmina Świdnica ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica NIP 884-23-65-226
Odbiorca:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100 Świdnica.

2. Tryb udzielenie zamówienia:
Zgodnie z przepisami  ustawy z z dnia 11 września 2019 roku  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 ze zm.) - przedmiot umowy nie jest objęty obowiązkiem stosowania wyżej wymienionej ustawy, gdyż dot. zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000,00 zł netto.

3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia : Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, jak niżej:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych  oraz rodzin, w których występuje problem przemocy w Punkcie Konsultacyjnym w Urzędzie Gminy w Świdnicy.


3.2  Do zakresu zadań psychologa należy między innymi:
a) prowadzenie porad i konsultacji indywidualnych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.
b) motywowanie i informowanie zarówno o możliwościach podjęcia leczenia osób uzależnionych jak i terapii osób współuzależnionych.
c) udzielanie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób dotkniętych problemem uzależnień lub przemocy domowej oraz członkom ich rodzin.
d) udzielenie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.
e) przekazywanie informacji na temat możliwości pomocy ofiarom przemocy domowej, ich uprawnień oraz danych instytucji realizujących programy terapeutyczne dla ofiar przemocy.
f) stała współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

3.3  Do zakresu zadań terapeuty uzależnień należy między innymi:
a) prowadzeniu spotkań konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
b) diagnozowaniu u osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zgłaszających się we własnym zakresie uzależnienia od alkoholu,
c) motywowaniu osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
d) świadczeniu poradnictwa w zakresie prawnych aspektów związanych z problematyką uzależnienia od alkoholu,
e) współpracy ze specjalistami, w szczególności w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy domowej,
f) współpracy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie rozwiązywania problemów osób uzależnionych i współuzależnionych, w szczególności w zakresie specjalistycznego poradnictwa i realizacji procedury „Niebieskiej Karty".

4. Forma zatrudnienia:

Zatrudnienie wiąże się z zawarciem umowy cywilnoprawnej.
5. Kryteria oceny oferty: Najkorzystniejsza cena brutto (obejmująca wszystkie koszty związane z usługą po stronie zamawiającego i wykonawcy) jednej godziny zegarowej usługi oraz posiadane kwalifikacje.
6. Istotne warunki zamówienia:
a) wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa lub terapeuty ds. uzależnień,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) znajomość:
-ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
-ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
-ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
e) doświadczenie zawodowe.

7. Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Oferty należy składać na adres: Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Świdnicy ul. B.Głowackiego 4, 58-100  Świdnica (pokój nr 110)
b) Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście wyłącznie na formularzu pn. "Formularz ofertowy" będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 04 marca 2022 roku do godz. 11.00.  Liczy się data wpływu do Zamawiającego.
c) Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
d) Wymagane dokumenty:
 - Formularz ofertowy (Załącznik nr 1).
-  Dokumenty potwierdzajace kwalifikacje: kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ukończone szkolenia, posiadane certyfikaty, doświadczenie.
- Oświadczenie kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (załącznik nr 2)
e) Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej GOPS w Świdnicy.

8. Dodatkowe informacje:

    1. Przed upływem składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, zaproszonym do udziału w zapytaniu ofertowym.
    2. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
    3. Zamawiający uznaje jedynie oferty złożone na całość zadania (schronisko oraz schronisko z usługami opiekuńczymi).

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Dorota Waliszak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, ( tel. 74 8523067 wew. 112 lub 110) lub e-mail : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki do zapytania ofertowego :
1. Formularz ofertowy (plik DOC 16kB)
2. Oświadczenie (plik DOC 19 kB)

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

Dorota Waliszak

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej