Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi Drukuj

Świdnica, dnia 31-05-2021  r.
Zapytanie ofertowe
na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)
z zaburzeniami psychicznymiI  NABYWCA (nazwa i adres)
Gmina Świdnica
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

Odbiorca
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy
ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica

II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka)  z zaburzeniami psychicznymi w okresie od  czerwca 2021 do grudnia 2021 roku

2. CPV
85.00.00.00-9 - usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
85.31.21.00-0 - usługi opieki dziennej
3. Rodzaj zamówienia usługi
4. Określenie przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby (dziecka) z zaburzeniami psychicznymi. Dziecko uprawnione będzie do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. Usługi mają być świadczone w mieszkaniu osoby uprawnionej (Gmina Świdnica, Bystrzyca Dolna) w wymiarze 16 godzin miesięcznie w dni robocze, z wyłączeniem świąt i innych dni wolnych od pracy. Szacunkowy łączny wymiar specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 16 godzin miesięcznie i 100 godzin w okresie realizacji zamówienia. Zamówienie będzie realizowane od czerwca 2021 r. do grudnia 2021 r. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze objęte niniejszym zamówieniem należy rozumieć następujące usługi, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.):
    
    a) § 2 pkt 3 lit. „a” rozporządzenia: rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii – fizykoterapia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 8 godzin miesięcznie i 50 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.
    b)  § 2 pkt 5 rozporządzenia: zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych – logopedia. Szacunkowy wymiar usług wynosi 4  godzin miesięcznie i 25 godzin w całym okresie realizacji zamówienia.
    c) § pkt 1 lit. „a” rozporządzenia: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności  samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych – psycholog.

5. Podstawa prawna:
    a) art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 803);
    b) rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 ze zm.).

III WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW – DOKUMENTY SKŁADANE Z OFERTĄ
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wszystkie niżej wymienione warunki:
    1. posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – do oferty należy załączyć aktualny odpis  z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku
Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    2. posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – do ofert należy załączyć:
    a) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i/lub logopedii lub treningu kompetencji społecznych – co najmniej dla 2 dzieci - z podaniem ilości świadczeń (godzin usług), dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie; UWAGA! Doświadczenie musi być tożsame z rodzajem usług, na które ofertę składa Wykonawca; w przypadku złożenia oferty na dwa rodzaje usług, należy udokumentować doświadczenie w obu obszarach – zgodnie z załącznikiem nr 2;
    b) oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w § 3 rozporządzenia: specjalistyczne usługi opiekuńcze winny świadczyć osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy (w zakresie usług logopedycznych), specjalisty w zakresie fizjoterapii (fizjoterapeuta). Ponadto osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom z zaburzeniami psychicznymi winny legitymować się co najmniej półrocznym stażem w jednej z następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym, 2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, 4) ośrodku terapeutyczno- edukacyjno-wychowawczym, 5) zakładzie rehabilitacji, 6) innej jednostce niż wymienione, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w § 3 ust. 1 rozporządzenia, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje – Wykonawca składa oświadczenie, wraz z dokumentami poświadczającymi opisany staż i kwalifikacje osób, które będą świadczyć przedmiotowe usługi – zgodnie z załącznikiem nr 3
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    3. znajdujący się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia – Wykonawca składa oświadczenie własne, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku Ocena spełnienia warunku dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
    4. Inne dokumenty, które należy dołączyć do oferty
Na ofertę, poza dokumentami, o których mowa w punktach 1 do 3, składa się ponadto oferta cenowa podpisana przez Wykonawcę (przykładowy wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia) zawierająca cenę oferty i oświadczenia, których wymaga nabywca. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia, zgodnie z własnym wyborem i możliwościami.
UWAGA! Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne, zawierające wszystkie wymagane dokumenty.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie nie podlega rygorom ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje wzywania Wykonawców do uzupełniania ofert.

IV INFORMACJE DODATKOWE
    1. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
    2. Informacje o sposobie porozumiewania się Nabywcy z Wykonawcami. Korespondencja pomiędzy Wykonawcami, a Nabywcą. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, ewentualne wyjaśnienia oraz informacje dotyczące niniejszego postępowania, będą przekazywane między Nabywcą a Wykonawcami telefonicznie (74/852-30-67 wew.120), drogą elektroniczną ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) lub w formie pisemnej.
    3. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: Dorota Waliszak
    4. Termin związania ofertą. Termin związania ofertą wynosi 31 dni.
    5. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta musi zostać sporządzona przez Wykonawcę w formie pisemnej w języku polskim, na druku zgodnie z Załącznikiem 1.
    6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

V KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert: zamawiający zastosuje przy wyborze oferty kryterium kwalifikacji, doświadczenia i kryterium najniższej ceny.

VI TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4 pok. 110  lub drogą mailową na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 13.00 (decyduje data wpływu do ośrodka lub na adres mailowy).

VII TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy ul. Głowackiego 4, dnia 14 czerwca 2021 roku.

VIII ZAŁĄCZNIKI  I DOKUMENTY – SPIS
    1. Załącznik nr 1 - wzór formularza ofertowego (plik PDF 114kB)
    2. Załącznik nr 2  - wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób (dzieci) z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i/lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych lub usług dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi w zakresie fizjoterapii i /lub logopedii lub treningu umiejętności społecznych. (plik PDF 84 kB)
    3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (plik PDF 89 kB)
    4. Załącznik nr 4 – Obowiązek informacyjny wynikający z RODO (plik PDF 101 kB)   
    5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu kryteriów (plik PDF 88kB)
    6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadany staż, kwalifikacje i umiejętności (kserokopia).
    7. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopia)
    8. Oświadczenie własne oferenta, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.      Kierownik GOPS

              Dorota Waliszak


 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej