n w    w w w w

baner
::   Start
large small default
INFORMACJA DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ I DOBRY START 300+ - NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500 +) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać od dnia 1 kwietnia 2021 w - formie papierowej, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

Wnioski o Świadczenie Dobry Start można składać od:

 • od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.— jeśli składasz wniosek przez internet za pośrednictwem: bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, PUE ZUS- Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz Platformy e-PUAP

 • od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r. — jeśli składasz wniosek osobiście w organie właściwym ( w Urzędzie Gminy/ Miasta), - w formie papierowej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o w/w świadczenie.

300 PLUS to świadczenie w ramach rządowego programu DOBRY START. Jest to wypłacane raz w roku wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY 2020 /2021 – bez względu na dochód.

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,

 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,

 • szkoła ponadpodstawowa

 • klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej

 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,

 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,

 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,

 • specjalny ośrodek wychowawczy,

 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom

 • przedszkolakom

 • uczniom zerówki

Wniosek może złożyć :

 • rodzic,

 • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,

 • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,

 • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców. Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150 zł.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus przysługuje również na dzieci w pieczy zastępczej — w tym przypadku wnioski przyjmują i rozpatrują Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR).

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku nie wskazania adresu poczty elektronicznej, istnieje możliwość osobistego odbioru w/w informacji w organie właściwym.

Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu 2020 r., pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2020 roku.

Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

 

Ta strona zapisuje pliki cookies na komputerze użytkownika. Pozostawienie ustawień przeglądarki bez zmian jest jednoznaczne z akceptacją plików cookies. O plikach cookie i sposobach ich obsługi czytaj w Polityce prywatności.

Akceptuję zapisywanie plików cookies przez serwis www.gops.gmina.swidnica.pl

Więcej